Stan środowiska przyrodniczego w Polsce.

Pomimo ciągłej poprawy, wymaga znaczących nakładów finansowych. Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska to nadal liczby odbiegające od średnich wartości w krajach Unii Europejskiej.

Współcześnie, najważniejszymi aspektami w zakresie ochrony środowiska podejmowanymi przez kolej są emisje: hałasu, spalin z silników spalinowych, redukcja zapotrzebowania na energię oraz odpowiednie zagospodarowanie i recykling odpadów.

Transport kolejowy generuje niższe (niż w przypadku innych środków transportu) koszty zewnętrzne, związane z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem, przekształceniami krajobrazu, itp. i tworzy tylko 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych spośród wszystkich rodzajów transportu. Emisja zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu kolejowego do środowiska naturalnego to tylko 20% zanieczyszczeń, za które jest odpowiedzialny cały transport drogowy w Polsce.

Decydując się na transport kolejowy wspomagasz środowisko naturalne


Ochrona środowiska w transporcie kolejowym realizowana jest w dwóch etapach:

W procesie inwestycyjnym

Etap inwestycyjny polega na budowie i modernizacji linii kolejowych, za który odpowiedzialne są przedsiębiorstwa zajmujące się taką działalnością.

W działalności eksploatacyjnej

W obszarze działalności eksploatacyjnej kolei zadania obejmują ochronę gruntów, powietrza, wód, zwierząt oraz ochronę przed hałasem i drganiami. Ecco Rail stara się czynnie współdziałać w ochronie środowiska przyrodniczego, eliminując nadmierne zużycie hamulców, wycieki z maszyn i agregatów pociągu (oleje smarne), emisję spalin NO x, CO, HC, PM. Przewożąc paliwa zachowujemy restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa.


Dbamy o środowisko:

Europa może stać się liderem w dziedzinie ekologii, tworząc bardziej świadomą, przyjazną środowisku, konkurencyjną i bezpieczną wspólnotę m.in. przez ujednolicenie regulacji prawnych. Korzyści te, mogą zachęcić do przemian na rzecz globalnej równości i wydajności ekologicznej, które zagwarantują odpowiednią jakość życia w pobliżu środowiska transportu.

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.