Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Ecco Rail Sp. z o.o. prowadzi licencjonowaną działalność obejmującą wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz świadczenie usługi trakcyjnej. Posiadane kompetencje przewoźnika kolejowego potwierdza uzyskana Licencja nr L/013/2016, która potwierdza również spełnienie wymagań: dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej (OC).

L/013/2016

zobacz licencje

Certyfikat bezpieczeństwa

Ecco Rail Sp. z o.o. wdrożył i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem, którego zgodność z przepisami prawa została potwierdzona jednolitym certyfikatem bezpieczeństwem wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przedmiotowy certyfikat obejmuje swoim zakresem przewozy towarowe, w tym przewozy ładunków niebezpiecznych oraz bocznice kolejowe użytkowane przez Ecco Rail.
Głównym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem jest zapewnienie bezpiecznego zarządzania działaniem przewoźnika kolejowego. Spółka za pomocą ustanowionego systemu zapewnia utrzymanie pod kontrolą wszystkich zagrożeń związanych ze swoją działalnością, w tym zagrożeń wynikających z usług świadczonych przez dostawców.
System w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jest zorientowany procesowo i zawiera opis stosowanych przez przedsiębiorstwo procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem, które są poddawane niezależnym audytom.

Ecco Rail Sp. z o.o. spełnia wymagania niezbędne do wykonywania przewozów na sieci kolejowej należącej do następujących Zarządców Infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Infra Silesia S.A. Kopalnie Piasku kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o., Cargotor Sp. z o.o., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. i CTL Maczki Bór S.A. oraz spełnia wymagania w zakresie wykonywania przewozów do stacji granicznych z Niemcami, Czechami, Litwą i Słowacją co zostało potwierdzone w jednolitym certyfikacie bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa

zobacz dokument

ECM

Ecco Rail Sp. z o.o. wdrożył i stosuje system zarządzania utrzymaniem obejmującym swoim zakresem utrzymanie wagonów towarowych i lokomotyw co zostało potwierdzone certyfikatem zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Głównym celem systemu zarządzania utrzymaniem jest zapewnienie, aby pojazdy kolejowe, za których utrzymanie odpowiedzialny jest Ecco Rail Sp. z o.o., były w stanie poruszać się w bezpieczny sposób oraz:
zapewnienie, aby pojazdy utrzymywane były zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania każdego pojazdu oraz obowiązującymi wymogami, w tym zasadami dotyczącymi utrzymania i odpowiednimi przepisami TSI, wdrażanie niezbędnych środków wyceny i oceny ryzyka, ustanowione we wspólnej metodzie oceny bezpieczeństwa (CSM), które w odpowiednich przypadkach są wdrażane we współpracy z innymi podmiotami, zapewnienie, aby dostawcy wdrażali środki kontroli ryzyka poprzez stosowanie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie monitorowania, zapewnienie identyfikowalności działań dotyczących utrzymania.

GMP+

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności jest obecnie ważną kwestią dla konsumentów. GMP w istotny sposób usprawnia system zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie, zwiększając pewność klientów co do zaangażowania firmy na rzecz handlu i produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości.

Zgodność z wymogami GMP obejmuje minimalne zdroworozsądkowe wymogi sanitarne i procesowe mające zastosowanie do wszystkich zakładów przetwórstwa żywności. Wiele firm z branży spożywczej wdrożyło program certyfikacji GMP dla przetwórstwa żywności jako podstawę do opracowania i wdrożenia innych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w tym HACCP, ISO 22000, SQF oraz ISO 9001.

Program certyfikacji dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) zapewnia niezależną weryfikację i certyfikację przestrzegania podstawowych praktyk produkcyjnych jako warunków wstępnych, niezbędnych do wdrożenia skutecznego programu bezpieczeństwa żywności HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram