Ecco Rail – transport węgla

Transport koleją paliw kopalnych (w tym węgla) to prawie jedna trzecia przewiezionej masy w 2023 roku

Paliwa kopalne stanowią 30,42% wg masy i 21,01% wg przewiezionej pracy przewozowej w stosunku do całości przewozu towarów koleją w Polsce. W 2023 r., koleją przewieziono 70 mln ton paliw kopalnych, a praca przewozowa wykonana przy ich transporcie to 19,94 mld tonokilometrów.

Organizacja transportu kolejowego węgla z kopalni do elektrowni czy portu wymaga precyzyjnego zaplanowania optymalnych tras oraz harmonogramów dostaw, a przewoźnik kolejowy obsługujący taki transport, powinien zapewniać kompleksową obsługę logistyczną całego łańcucha dostaw. W odróżnieniu od innych rodzajów ładunków, transport węgla cechuje bowiem właściwa dla tego surowca specyfika przewozu.

Specyfika transportu węgla wymaga elastyczności przewoźnika oraz dostępności właściwego taboru

Węgiel jest zazwyczaj przewożony w dużych ilościach, zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, a z uwagi na fakt, że jest materiałem o stosunkowo dużym ciężarze i objętości, jego transport wymaga odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia taboru kolejowego. Przewoźnik realizujący przewozy węgla, powinien posiadać więc własny tabor – wagonów (węglarek) oraz lokomotyw, mogących obsłużyć długie i ciężkie składy, zarówno pod trakcją elektryczną jak i bez dostępu do takiej infrastruktury.

Terminowość i elastyczność w transporcie węgla – warunek konieczny i obowiązek przewoźnika

Dodatkowo, węgiel zazwyczaj wykorzystywany jako paliwo w elektrowniach, co sprawia, że terminowość dostaw oraz elastyczność w planowaniu ma kluczowe znaczenie. Przewoźnik musi więc zapewniać dostawy węgla zgodnie z harmonogramem zarówno w czasie zwiększonego popytu na produkcję energii jak również w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na surowiec w elektrowniach. W tym kontekście, jakość, ilość, niezawodność i szybkość naprawy czy zmiany wolumenu taboru kolejowego w zależności od potrzeb oraz elastyczność w zakresie zmiany harmonogramów i dostaw w oparciu w zasoby ludzkie i sprzętowe, jest więc kluczowa.

Plan logistyczny przewozu węgla, powinien uwzględniać takie elementy jak:

  • odległości pomiędzy kopalnią a klientem końcowym (elektrownią, portem, składem węglowym),
  • przepustowość linii kolejowych,
  • dostępność i wydajność stacji przeładunkowych,
  • jakość i rodzaj taboru realizującego przewóz,
  • łatwość i szybkość skalowania infrastruktury przewozowej,
  • możliwości przeładunkowe elektrowni oraz portów,
  • zgodność z przepisami szczególnymi oraz bezpieczeństwo ludzi, towaru i środowiska.

Gwarancje Ecco Rail – własny tabor oraz preferencyjny dostęp do kluczowych tras

Ecco Rail zapewnienia transport węgla wszystkim uczestnikom rynku w Polsce oraz w procedurze eksportu. Nasz zasięg geograficzny i połączenia pozwalają nam dostarczać węgiel do wszystkich elektrowni i portów w Europie.

Dzięki współpracy z zarządcami infrastruktury kolejowej zapewniamy preferencyjny dostęp do kluczowych tras. Dysponujemy własnym taborem węglarek serii Eas, Eaos oraz Eamnos oraz szerokim parkiem lokomotyw elektrycznych i spalinowych.

Kontakt

Izabela Biela

+48 887 707 887
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram